Woda w ogrodzie

Uwaga działkowcy

     Zgodnie z uchwałą walnego zebrania z 1993 roku wszyscy działkowcy mają obowiązek podłączać się do sieci wodnej samodzielnie lub przez osoby przez nich upoważnione. Związane jest to z obniżeniem kosztów inwestycji. W przypadku awarii między głównym rurociągiem (przyłączem) a punktem odbioru wody na działce, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego usunięcia awarii lub przez osobę przez niego wyznaczoną i na własny koszt.
Usuwanie awarii winno odbywać się po poinformowaniu i w uzgodnieniu z gospodarzem ogrodu ROD „ZORZA”.

…co nieco o historii powstawania koncepcji zasilania w wodę
ROD „ZORZA” w Ziemnicach

     Koncepcję zaopatrzenia w wodę ogródków działkowych Piekary – Ziemnice wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Legnicy z dnia 14 marca 1988 roku.

Do tego celu wykorzystano projekt techniczny wykonany przez:

 • Zakład Usług Projektowych RSUP Wrocław w grudniu 1985 roku.
 • Sprawozdanie z badań hydrogeologicznych dla zaopatrzenia w wodę wsi Kunice z grudnia 1987r.

Część I projektu podstawowego finansowana przez Urząd Miasta Legnicy zawiera ujęcie wody z rzeki Wierzbiak i doprowadzenie jej do ogródków działkowych.
Na całość rozwiązania składają się następujące elementy:

 • stopień piętrzący wodę, w rzece Wierzbiak konstrukcji żelbetowej o wysokości 0,4m,
 • infiltracyjne ujęcie wody o wydajności 30 l/sek z odpowiednio perforowanych rurociągów ułożonych pod dnem Wierzbiaka,
 • zbiornik wyrównawczy o pojemności 840m3 otwarty, ziemny, umocniony płytami betonowymi (głębokość 4.10m – wymiary 26 x 30m),
 • pompownia wyposażona w 4 agregaty pompowe o wydajności 500 l/min oraz 2 hydrofory o pojemności 6,3m3 każdy,
 • budynek pompowni o wymiarach 15,1 x 5,1m
 • ponadto zaprojektowano regulację 274mb rzeki Wierzbiak, 1740m potoku Chłodnik, drogi i ogrodzenia oraz niezbędny zakres robót elektrycznych.

Łączna wartość robót budowlano – montażowych wg ZZK zatwierdzonego na poziomie cen z 1986r. wynosi 28.981tys zł.

Część II projektu technicznego zawiera sieci rozprowadzające po terenie ogrodów na sektorach A i B:

 • Ø 160mm PVC długości 5091m,
 • Ø 110mm PVC długości   205m,
 • Ø 90mm   PVC długości   929m,
 • Ø 32mm   PVC długości 4944m,
 • Ø 25mm   PVC długości  324m,

                                    razem 14493m rur.

Koncepcja zasilania w wodę ogrodu „ZORZA” ze studni wierconej, zamiast z rzeki Wierzbiak przyjęta została na spotkaniu zainteresowanych stron w dniu 1lutego 1988r.
Wynikała ona z następujących przesłanek:

 • nieodpowiedniej jakości wody w rzece Wierzbiak,
 • rezygnacji WZIR ze studni odwierconej dla zaopatrzenia w wodę wsi Kunice, w związku z uzgodnieniem dostawy wody z sieci miasta Legnicy,

Po rozpatrzeniu możliwych wariantów proponowanych na w/w spotkaniu przyjęto koncepcję grawitacyjnego zasilania w wodę ogrodu poprzez zbiorniki wyrównawcze, zlokalizowane na pobliskim wzniesieniu.
Wariant doprowadzenia wody do zaprojektowanego zbiornika ziemnego nad rzeką Wierzbiak i pompowania jej następnie na kompleksy A i B został odrzucony jako droższy w wykonawstwie i eksploatacji.
Nie została także pozytywnie uzgodniona możliwość zaopatrzenia ogrodów ze studni odwierconej dla Szpitala Wojewódzkiego, jako ujęcie awaryjne.
Możliwość taka rozpatrywana była w roku 1983 lecz uzyskała negatywną opinię Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.
Rozpatrywany teren na południe od jeziora Kunickiego należy pod względem geomorfologicznym do Równiny Legnickiej.
Budowa geologiczna jest dobrze rozpoznana w wyniku poszukiwań węgla brunatnego.
Generalnie można stwierdzić, że do głębokości ok.200m występują osady trzeciorzędowe i czwartorzędowe położone na paleozoicznych łupkach.
Wodonośne przewarstwienia piaszczyste w osadach trzeciorzędowych, głównie z piasków drobnych i pylastych są rozłożone przestrzennie w sposób skomplikowany, często trudny do interpretacji.

Dla potrzeb wodociągu wykonane zostały studnie:

 • nr 1 o wydajności 32m3/godz.
 • nr 2 o wydajności 15m3/godz.

Woda jest czynnikiem nieodzownym dla prowadzenia intensywnej produkcji roślinnej, zwłaszcza warzywniczej i ogrodniczej.
Zapewnienie dostatecznej ilości wody w okresach niedoboru opadów pozwolą utrzymać wysokie plony, niezależnie od warunków atmosferycznych.
Zaopatrzenie w wodę ze studni wierconej zamiast z rzeki Wierzbiak było uzasadnione kilkoma czynnikami:

 • znacznie lepszą jakością wody ze studni, która w niewielkim tylko stopniu odbiega od norm sanitarnych,
 • łatwiejszym z punktu widzenia technologicznego wykonaniem zadania – prowadzenie robót na sucho,
 • mniejszym kosztem eksploatacji, bez stałej obsługi.

Jakość wody.
Zgodnie z analizą chemiczną wykonaną przez Laboratorium „Geoprojekt” – Zielona Góra, woda z wykonanych studni zawiera:

 • ponadnormatywną ilość żelaza w ilości 2,4mg/l Fe oraz manganu 0,20 mg/l Mn.

Pod względem bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń (wskaźnik coli=Off). Ponieważ woda przeznaczona jest tylko do podlewania nie przewidziano jej uzdatniania.

Lokalizacja zbiorników.
Zbiorniki wyrównawcze zlokalizowano na najwyższym wzniesieniu we wsi Zimnice na gruncie, który należał do PGR Kunice. Rzędna terenu posadowienia zbiorników wynosi 136,50m. Ponieważ najwyższa rzędna terenu ogrodów działkowych wynosi 125 tak więc geometryczna różnica wysokości wynosi  11,5m.

Ciśnienie w sieci rozdzielczej w rzeczywistości jest wyższe o ok.4m jeśli uwzględnić wysokość słupa wody w zbiornikach.
Wielkość zajętego terenu wynosi 15x20m, tj. 3 ary. Ponieważ zbiorniki są nieocieplane należy je przed okresem zimowym opróżnić.
Szacunkowe koszty inwestycji sporządzono na poziomie cen z roku 1988, które wyniosły: 63.260tys.zł.

Realizacja inwestycji wodnej w ogrodzie ROD „ZORZA” rozpoczęła się w 1993 roku w postaci rozprowadzenia rur i montażu urządzeń.

"Nasz ogród – nasze życie"