Rok 2014/IZ

21 listopada 2014

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje działkowców sektora „B”, że w dniu dzisiejszym została przywrócona dostawa energii elektrycznej po awarii, która miała miejsce w dniu 5 listopada. Za utrudnienia z tym związane – przepraszamy.

linia20 listopada 2014

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje działkowców sektora „B”, że w dniu 5 listopada nastąpiła awaria transformatora i układów pomiarowych. W związku z tym faktem na czas naprawy nie będzie możliwe korzystanie z energii elektrycznej na sektorze „B”. Przewidywany czas usunięcia awarii do 30  listopada. Za utrudnienia – przepraszamy.

linia15 października 2014

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach zwraca się do wszystkich działkowców tego ogrodu o większe zdyscyplinowanie w gospodarce odpadami na terenie ogrodu. Pojemniki na śmieci wypełniane są w dużej części workami z trawą, zielskiem, ściętym drzewem itp. odpadami, które zgodnie z regulaminem ogrodu winny być składowane w kompostownikach lub palone w dozwolonym terminie. Prośba nasza podyktowana jest dużymi kosztami wywozu śmieci w dużej części zapełnionych nie odpadami komunalnymi, a tylko do tych służą pojemniki. Komunikat dotyczy tych działkowców, którzy nie przestrzegają regulaminu i narażają pozostałych działkowców na większe koszty. Na takie praktyki Zarząd ROD „ZORZA” będzie reagował zdecydowanie, łącznie z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki, ponieważ ci działkowcy działają na szkodę ogrodu.

linia05 sierpnia 2014

     Prezes ogrodu w imieniu wszystkich działkowców wystosowała pismo do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej i Pani Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej w sprawie nowelizacji ustawy „Prawo Budowlane” w części dotyczącej określenia nazwy „altany” działkowej. Treść pisma: poniżej.

pismo w sprawie nowelizacji ustawy „Prawo Budowlane”…

kilka linków przedstawiających sytuację z altanami działkowymi…

http://regionalna.tvp.pl/16397935/dzialkowcy-zbieraja-podpisy-pod-nowa-definicja-altany
http://wyborcza.biz/finanse/1,108340,15992591,Altanki_zagrozone_likwidacja__Setki_tysiecy_budynkow.html
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/810193,dzialkowcy-atakuja-ponownie-chca-zmienic-prawo-budowlane.html
http://tvn24bis.pl/informacje,187/tysiace-altanek-dzialkowych-do-rozbiorki-niekorzystny-wyrok-nsa,430122.html

linia02 sierpnia 2014

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach zobowiązuje działkowców nie posiadających kompostowników na swoich działkach o jak najszybszą ich budowę. Wymóg posiadania kompostownika ustala regulamin ROD §57 ust.1-3.
Ostateczny termin wyposażenia działki w kompostownik do dnia 15.10.2014r.

Regulamin ROD

linia31 lipca 2014

     Zarząd ROD „ZORZA” prosi pilnie działkowców o zgłaszanie się do biura lub gospodarzy ogrodu o składanie podpisów w celu obrony altan działkowych. Bliższe informacje na ten temat u gospodarzy lub w biurze.

Projekt obywatelski z uzasadnieniem – STOP rozbiórkom altan.
Dlaczego projekt obywatelski – STOP rozbiórkom altan?
linia     Z dniem wejścia w życie nowej ustawy, a więc z  dniem 19 stycznia 2014r. Polski Związek Działkowców z mocy prawa stał się stowarzyszeniem, a wszystkie jego organy i jednostki organizacyjne (zarządy, okręgowe zarządy, walne zebrania itd.) stały się organami i jednostkami tegoż stowarzyszenia. Oznacza to, że obecnie Rodzinny Ogród Działkowy „ZORZA” w Ziemnicach k/Legnicy należy do stowarzyszenia ogrodowego PZD, a działkowcy – są jego członkami, zachowując wszystkie swoje dotychczasowe prawa. Na obecną chwilę ogród funkcjonować będzie w oparciu o dostosowany do nowych przepisów Statut oraz Regulamin ROD.

Ustawa działkowa opublikowana w Dzienniku Ustaw

linia

      W 2014r. Zarząd ROD podjął uchwałę o przystąpieniu ogrodu do konkursu okręgowego. Wytypowano 9 działek do konkursu okręgowego i 1 działkę zgłoszono do konkursu krajowego.

Uchwała Nr 178/2014 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 sierpnia 2104r. w sprawie: rozstrzygnięcia Konkursu Krajowego „Wzorowa Działka roku 2014”

Uchwała Nr 88/2014 Prezydium Okręgowego PZD w Legnicy z dnia 28.08.2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia Okręgowego Konkursu „Najpiękniejszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2014”

Uchwała Nr 89/2014 Prezydium Okręgowego PZD w Legnicy z dnia 28.08.2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia Okręgowego Konkursu „Wzorowa Działka Roku 2014”

linia

     Działania Zarządu ROD „ZORZA” w zakresie remontów na rok bieżący ukierunkowane są na dalsze prace wymiany ogrodzenia zewnętrznego ogrodu, wymiana i konserwacja pomp wodnych, konserwacja zbiorników wodnych.

linia

     W miesiącu wrześniu br. Zarząd ROD planuje zorganizować wspólnie z innymi ogrodami „Dzień Działkowca” w świetlicy ROD „STOKROTKA” w Legnicy.

linia

     W miesiącu lipcu br. rozpocznie się w ogrodzie akcja zbierania podpisów w sprawie zmiany ustawy „Prawo Budowlane” w temacie określenia nazwy altany działkowej.

linia

     Przypomina się dzierżawcom działek o obowiązku przycinania gałęzi drzew i krzewów, które zwisają przez ogrodzenie nad alejką, ponieważ utrudniają przejście i przejechanie rowerem lub samochodem.

linia

01 marca 2014

    Zgodnie z uchwałą Zarządu ROD „ZORZA” z dnia 15 lutego 2014r. bramy wjazdowe na sektor A i B otwarte będą w każdy wtorek:

 • od 01.04.2014r. do 30.04.2014r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 01.05.2014r. do 31.08.2014r. – w godzinach od 800 do 2000,
 • od 01.09.2014r. do 15.10.2014r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 16.10.2014r. do 15.11.2014r. – w godzinach od 900 do 1600.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu bramy nie będą otwierane.

linia

01 marca 2014

     W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia węzła wodnego informujemy szanownych działkowiczów o obowiązku sprawdzenia instalacji wodnych na swoich działkach. Próbne uruchomienie węzła wodnego nastąpi:
sektor A i B – 31.03.2014 r. w godz. 16°° – 18°°.
     Od dnia 12.04.2014r. /od godz.15°°/ woda dostarczana będzie na sektor „A” w dni nieparzyste, na sektor „B” w dni parzyste. Przełączanie wody będzie się odbywać o godz. 19°° dnia poprzedniego.

linia    Zarząd ROD „ZORZA” informuje, że furtki przy bramach będą zamykane na klucze, które działkowcy posiadają. Nie posiadający kluczy mogą je dorobić we własnym zakresie lub zaopatrzyć się w biurze ogrodu – koszt 5zł.

linia

Komunikat Krajowej Rady PZD

Nowe zasady wywozu śmieci z terenów ROD. Jak zarządy ROD i działkowcy radzą sobie z problemami?

Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady usuwania śmieci, związane ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zmianę przepisów nakazała Unia Europejska, przede wszystkim po to, by zwiększyć odsetek odpadów, które będą przeznaczone do recyklingu.

Nowelizacja ta od samego początku budziła i wciąż budzi ogromne kontrowersje w całym kraju, także wśród społeczności działkowej. Dominują opinie, że nowa ustawa nie sprawdza się w praktyce, przynosi więcej szkód niż korzyści.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Okręgowe Zarządy PZD nowe zasady wywozu śmieci objęły 2661 ROD o pow. 24476,0534 ha i liczbie działek rodzinnych – 589 790, które są położone na terenie 499 gmin (miejskich i wiejskich). Stanowi to 54% wszystkich ROD.

Nowe zasady odbierania odpadów objęły ROD położone na terenie 22 OZ PZD. Nie objęły żadnego ROD położonego na terenie OZ PZD w Koszalinie, Słupsku, Szczecinie i Toruńsko-Włocławskiego. Objęcie danego ROD nowymi zasadami wywozu śmieci zależało od decyzji danej gminy, która w formie uchwały mogła zadecydować, czy będzie odbierać śmieci z terenów ROD jako nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne.

Do najważniejszych zmian dla ROD, które wprowadziła nowa ustawa śmieciowa należą:

 • wywozem śmieci przestały zajmować się firmy wybrane przez zarządy ROD. Odbiorem odpadów zajmują się firmy wyłonione przez gminy w drodze przetargu.
 • wywóz śmieci odbywa się na podstawie deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a nie indywidualnych umów na wywóz śmieci z firmami odbierającymi śmieci. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na zarządach ROD. W deklaracjach konieczne jest wskazanie liczby pojemników/kontenerów, które będą do wywiezienia z terenów, ich pojemności. oraz pomnożenie tych danych przez stawkę za wywóz śmieci. W ten sposób zarządy ROD wyliczają wysokość miesięcznej opłaty za wywóz śmieci, którą należy uiszczać w okresach miesięcznych bądź kwartalnych.
 • zmieniła się stawka i wysokość opłaty za wywóz śmieci. Nie są one, tak jak dotychczas uzależnione od ustaleń z firmą odbierającą śmieci, lecz odgórnie narzucone przez gminę. Stawki za wywóz śmieci są uzależnione od pojemności pojemnika. Gminy poprzyjmowały różne wielkości pojemników, w których mają być gromadzone śmieci. Im większy pojemnik na śmieci tym opłata za wywóz śmieci jest niższa.
 • odbiór śmieci na terenie danej gminy/ bądź jej części odbywa się za jedną stawkę.
 • częstotliwość wywozu śmieci jest ustalana odgórnie, a nie indywidualnie (w zależności od potrzeb). Terminy określane są w harmonogramie. Zazwyczaj wywóz śmieci z terenów ROD odbywa się 1, 2, 4 albo 8 razy w miesiącu.
 • w niektórych gminach dla ROD zostały wprowadzone normy gromadzenia odpadów
 • segregacja śmieci wiąże się z dużo niższymi opłatami za ich wywóz
 • powstały punkty selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych (takich jak stara pralka, rozpadające się meble), jak również zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • ROD zaopatrywane są w pojemniki na śmieci albo muszą je załatwić we własnym zakresie.
 • w wielu gminach postanowiono w sposób szczególny potraktować odpady zielone tj. wprowadzono możliwość nieodpłatnego oddania worków np. ze skoszoną trawą.

Jak widać, nowy system gospodarowania odpadami na terenie ROD zmienił się diametralnie. Mimo, że nowa ustawa śmieciowa obowiązuje już prawie rok w dalszym ciągu wywołuje ona ogromne emocje wśród działkowców. Jest ona dyskutowana niemal na każdym walnym zebraniu członków ROD, gdyż sprawia wiele problemów w ogrodach.

Wśród problemów związanych z nową ustawą śmieciową najczęściej są wymieniane:

 • ograniczona samodzielność w podejmowaniu decyzji, kiedy, ile i za ile będą wywożone śmieci
 • zawyżone normy gromadzenia odpadów
 • częstotliwość wywozu śmieci regulowana harmonogramem, który nie zawsze odpowiada potrzebom. Śmieci z terenów ROD są zbyt często odbierane. Ustalona „odgórnie” częstotliwość wywozu śmieci powoduje, że wywożone są puste kontenery
 • wydłużony okres, w którym są odbierane śmieci z terenów ROD. Konieczność ponoszenia opłat również w okresie jesienno- zimowym
 • narzucone normy na pojemność pojemników na śmieci
 • konieczność „wytwarzania” śmieci również na terenie tych ROD, które wcześniej nie miały podpisanych umów na wywóz śmieci (działkowcy we własnym zakresie usuwali śmieci), a kontenery były zamawiane okresowo
 • więcej formalności związanych z wypełnieniem i złożeniem deklaracji, a następnie jej aktualizacją
 • śmieci z terenów ROD nie są sukcesywnie odbierane. Nie są dotrzymywane terminy ich odbioru. Pobierana jest opłata za usługę, która nie jest wykonywana
 • trudności z usytuowaniem kontenerów na śmieci na terenie ROD
 • segregowanie śmieci w ROD bardzo trudne do wyegzekwowania. Zarządy ROD nie chcą angażować się w nadzór nad segregacją śmieci
 • wyrzucanie odpadów zielonych do kontenerów zamiast do kompostowników w myśl zasady „płacę więc mogę”
 • wyrzucanie do kontenerów śmieci wielkogabarytowych
 • przepełnione pojemniki – zarządy ROD zamawiają pojemniki o minimalnej pojemności, żeby ograniczyć koszty
 • zarządy ROD nie przestrzegają przepisów ustawy śmieciowej. Nie złożyły deklaracji i mają nadal podpisane umowy na wywóz śmieci z dotychczasowymi firmami, mimo, że powinny je wypowiedzieć

Jednak największym problemem w ROD jest wzrost kosztów wywozu śmieci, który jest spowodowany wyższymi stawkami wywozu śmieci, zawyżonymi normami gromadzenia odpadów oraz zbyt częstym ich wywozem. Poza tym działkowcy nie chcą płacić podwójnie tj. w ROD i w miejscu zamieszkania. W niektórych ROD wzrosły one nawet o 300-400 %, szczególnie w tych, położonych w dużych miastach. Najbardziej odczuły je ROD, które do tej pory nie płaciły za wywóz śmieci oraz ROD, które nie zdecydowały się na segregację śmieci. Przykładowo we Wrocławiu roczny koszt wywozu śmieci z ROD o liczbie działek 400-600 to 8-12000 zł (wcześniej było to 6000 zł).

To powoduje, że w większości ROD lepiej oceniane są „stare” zasady wywozu śmieci. Zarządy ROD i działkowcy oceniają je jako mniej skomplikowane, skuteczne, tańsze i bardziej dostosowane do specyfiki ogrodów.

Do zalet „starych” zasad wywozu śmieci zaliczają:

 • możliwość wyboru firmy, która będzie zajmowała się wywozem śmieci
 • pojemniki na śmieci były opróżniane w chwili, gdy były zapełnione. Wystarczył telefon do firmy, która przyjeżdżała i zabierała śmieci. Częstotliwość była dopasowana do potrzeb danego ROD.
 • opłaty były ponoszone zgodnie z faktyczną ilością wyrzuconych śmieci
 • śmieci mogły być wywożone tylko w sezonie działkowym
 • jedna umowa, a nie obowiązek wypełniania skomplikowanej deklaracji, a następnie jej aktualizacji ( w okresie jesienno-zimowym)

Jednakże zarządy ROD i działkowcy dostrzegają pozytywne strony nowych zasad gospodarowania odpadami na terenie ROD, a mianowicie:

 • determinują one działkowców do zachowania większej czystości i porządku w otoczeniu ROD,
 • mobilizują działkowców do segregacji śmieci, a także
 • w lepszy sposób regulują kwestie techniczne zaopatrywania ROD w pojemniki i ich opróżniania.

Istnieją również opinie, że z terenów ROD śmieci nie powinny być w ogóle wywożone (odpady zielone powinny być kompostowane, a śmieci nieorganiczne wyrzucane do śmietników w miejscach zamieszkania). Ten postulat jest jednak niemożliwy do realizowania z uwagi na zapisy ustawy śmieciowej, która zakazuje „turystyki” śmieci tj. śmieci mają być odbierane z miejsca, w którym powstały.

Mimo tych wszystkich problemów zarządy ROD i działkowcy, przy pomocy okręgowych zarządów PZD podejmują liczne próby zmniejszenia opłat za wywóz śmieci z terenów ROD. W wielu przypadkach działania te przynoszą rezultaty.

Przede wszystkim zarządy ROD i działkowcy walczą o zmianę zapisów w przepisach prawa miejscowego dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. W szczególności składają wnioski o zmianę zapisów w regulaminach utrzymania porządku czystości w gminach, które dotyczą:

1)      zmniejszenia lub zniesienia narzuconej ogrodom normy gromadzenia odpadów. Przykładowo w Gorzowie Wlkp. początkowo miasto planowało obciążyć ROD normą gromadzenia odpadów – 10 l/ tygodniowo/ na działkę. W wyniku interwencji udało się zmienić normę na 2,5 l/ tygodniowo/na działkę. Natomiast w Koronowie początkowo miasto narzuciło normę gromadzenia odpadów 30 l/tygodniowo/ na działkę. OZ PZD w Bydgoszczy wraz z zarządami ROD udowodnili (na podstawie faktury za wywóz śmieci), że ogrody produkują mniej śmieci niż założyło miasto. Na skutek interwencji zmieniono normę o połowę (na 15 l/ tygodniowo/ na działkę), zmieniono również wysokość stawki.

2)     zmniejszenie narzuconej ogrodom częstotliwości wywozu śmieci np. do 1 razu w miesiącu. Aczkolwiek należy zaznaczyć, że nie ma w przepisach prawnych normy, który by wskazała, co jaki czas powinny być opróżniane pojemniki na śmieci.

3)      wprowadzenia możliwości sezonowego wywozu śmieci (tylko w okresie wiosenno – zimowym)

4)      spowodowania, aby odpady zielone były odbierane bezpłatnie z terenów ROD. Najlepszym miejscem na odpady zielone jest kompostownik, w który powinna być zaopatrzona każda działka rodzinna na terenie ROD. Powstaje też problem z częściami roślin, które zostały porażone przez choroby i szkodniki. Ich nie można kompostować, a ich spalanie jest dozwolone tylko w pewnych okresach, o ile gmina nie wprowadzi na swoim terenie całkowitego zakazu spalania odpadów.

Poza tym:

1)     tam, gdzie narzucono ROD, że wywóz śmieci z terenów ROD ma się odbywać przez cały rok zarządy ROD dokonują korekty deklaracji, żeby nie płacić za okres, kiedy działkowców nie ma na działkach

2)   w celu ograniczenia kosztów, biorąc pod uwagę przyjętą częstotliwość wywozu śmieci zarządy ROD zamawiają pojemniki o optymalnej pojemności

3)   zarządy ROD w deklaracjach skracają okresy wywozu śmieci (przykładowo śmieci były wywożone od kwietnia do października, a teraz są od maja do września)  – z uwzględnieniem potrzeb danego ROD

4)     zarządy ROD prowadzą segregację śmieci, w tym pilnują, aby odpady zielone z działek były poddawane kompostowaniu

Krajowa Rada PZD zachęca wszystkie ROD do skorzystania z powyższych rozwiązań. W szczególności spróbujmy powalczyć o zmianę przepisów miejscowych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Idą wybory samorządowe i radni mogą okazać się bardzo przychylni działkowcom, żeby móc dalej piastować swoje stanowiska.

"Nasz ogród – nasze życie"