Rok 2015/WZ

W dniu 18.04.2015r. o godz.1030 w Domu Kultury „ATRIUM” w Legnicy odbyło się Walne Zebranie – sprawozdawczo-wyborcze.

Na tym zebraniu podjęto następujące uchwały Walnego Zgromadzenia:

 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2014r. oraz sprawozdania za kadencję,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za okres od 19.01.2014r. do 31.12.2014r.
 • udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014r.,
 • ustalenia liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD,
 • wyników wyborów do organów PZD w ROD “Zorza” oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD,
 • planu pracy na 2015 rok oraz programu działania na okres kadencji 2015 – 2019,
 • wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia,
 • wysokości i terminu wnoszenia opłat za użytkowanie sieci energetycznej,
 • opłaty rocznej dla użytkowników parkingu przy al. Jeżynowej,
 • preliminarzy finansowych na 2015 rok,
 • realizacji zadania inwestycyjnego.

liniaPodjęte uchwały obowiązują wszystkich działkowców bez względu na to, czy był obecny na Walnym Zebraniu, czy też nie był.

linia

Walne2015

"Nasz ogród – nasze życie"